fbpx
  • a1.png
  • b1a.jpg
  • b1b.jpg
  • b1c.jpg
  • b2a.jpg
  • b2b.jpg
  • b3a.jpg
  • b3b.jpg

Reformacja a edukacja

Istnieje już od czasów reformacji, kiedy to w XVI wieku wraz ze zborami i kościołami ewangelickimi powstawały szkoły parafialne.

Wiek XVII przyniósł gwałtowne prześladowania i zamykanie kościołów oraz szkół protestanckich, jednak dzięki ugodzie altransztadzkiej z 1706 r., na mocy której pozwolono ewangelikom wybudować sześć nowych kościołów (kościoły łaski), powstały także szkoły przykościelne. Obok wznoszonego w Cieszynie w latach 1709 – 1723 ewangelickiego Kościoła Jezusowego, niemal jednocześnie prowadzono budowę szkoły. W 1725 r. poświęcono nowy, murowany budynek szkolny (Stare Gimnazjum tzw. Pajta), który służył społeczności ewangelickiej niemal przez 150 lat. Dzisiaj w części tego zabytkowego budynku Towarzystwo Ewangelickie prowadzi jedną ze swoich placówek – Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego.
 

Powstanie Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej

W 1881 r. z inicjatywy księdza Franciszka Michejdy z Nawsia koło Jabłonkowa, powstało Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej, którego celem było szerzenie oświaty, a przede wszystkim wydawanie książek, głównie religijnych, w języku polskim.

Stopniowo Towarzystwo poszerzało swoją działalność, co spowodowało zmianę statutu i nazwy – w 1905 r. powstało Towarzystwo Ewangelickie. Odtąd głównym celem stała się działalność oświatowa, szczególnie istotna wobec rysującej się perspektywy odzyskania niepodległości.
 

Międzywojnie

Widząc potrzebę uruchomienia w Cieszynie alumnatu dla dziewcząt, Towarzystwo Ewangelickie zakupiło kamienicę przy ul. Górnej 16. Ponieważ stan techniczny nie spełniał oczekiwań, w 1923 r. wynajęto część budynku przy ul. Sienkiewicza i tam przeniesiono alumnat. Po sprzedaży kamienicy przy ul. Górnej, w 1931 r. zakupiono budynek przy ul. Sienkiewicza 2. Alumnat przyjął nazwę „Alumnat Żeński im. Księdza Seniora Franciszka Michejdy”.
 

PRL

W latach 1951-52 nastąpiło przymusowe przeniesienie wychowanek alumnatu do budynku Liceum Pedagogicznego przy ul. Bielskiej. W budynku przy ul. Sienkiewicza 2 władze komunistyczne umieściły internat dla chłopców, głównie uczniów Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, zaś w 1963 r. – z naruszeniem prawa – rozwiązały  Towarzystwo Ewangelickie i przejęły jego cały majątek.
 

Rzeczpospolita Polska (po 1989 r.)

Po politycznym przełomie w 1989 r., grupa cieszyńskich nauczycieli-ewangelików postanowiła zorganizować w Cieszynie społeczne liceum ogólnokształcące. Warunkiem realizacji pomysłu było posiadanie odpowiedniego obiektu. Wtedy zwrócono uwagę na budynek znajdujący się na rogu ulic Stalmacha i Sienkiewicza, będący niegdyś własnością Towarzystwa Ewangelickiego, a od kilku lat opustoszały po wyprowadzce internatu dla chłopców. Podjęto decyzję o konieczności jego odzyskania, w tym celu jednak trzeba było reaktywować Towarzystwo Ewangelickie.

20 VI 1991 r. odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Towarzystwa Ewangelickiego. Jego pierwszym prezesem został Jan Puczek.

23 IX 1992 r. Towarzystwo Ewangelickie, w wyniku przeprowadzonej rewindykacji, odzyskało budynek przy ul. Sienkiewicza 2. Rozpoczęto szeroką akcję pozyskiwania funduszy na remont budynku i jego wyposażenie dla celów prowadzenia liceum.
 

Inauguracja Liceum Ewangelickiego – rozpoczęcie roku szkolnego 1993/94

Pierwsza klasa licealna rozpoczęła naukę w gościnnych progach sąsiedniego Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Remont budynku szkolnego trwał, a energiczne działania Towarzystwa Ewangelickiego, wsparcie, pomoc i życzliwość wielu ludzi dobrej woli z kraju i zagranicy przyniosły niebywałe efekty. Zaniedbany budynek został gruntownie odnowiony. Rok szkolny 1994/95 można było rozpocząć już w nowej siedzibie szkoły. Uroczystości poświęcenia budynku szkolnego dokonał Bp Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jan Szarek. LOTE rozpoczęło swoją działalność w murach budynku przy ul. Sienkiewicza 2.
 

Dalsze lata działalności liceum

W latach 1995-2016 funkcję prezesa Towarzystwa Ewangelickiego pełnił ks. Janusz Sikora – proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. W 2016 r. prezesem został Jacek Sobota. Pierwszą dyrektorką szkoły była Danuta Molin-Puczek (1993 -2001), zaś po jej przejściu na emeryturę od 2001 r. stanowisko to pełni Lidia Pałac.
 

Powstanie ewangelickiego gimnazjum

W wyniku reformy oświatowej przeprowadzonej w 1999 r., powstały w Polsce 3-letnie gimnazja. Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego podjął decyzję o utworzeniu GTE - Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego, które mieści się w tym samym budynku co LOTE.
 

 

 

 

      |