fbpx
 • a1.png
 • b1a.jpg
 • b1b.jpg
 • b1c.jpg
 • b2a.jpg
 • b2b.jpg
 • b3a.jpg
 • b3b.jpg

  

 

Regulamin

 

Opis projektu

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Wartość projektu: 143 157,04 zł

Dofinansowanie: 128 841, 34 zł

Celem projektu jest rozwój 84 uczniów i uczennic (48K, 36M) Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie oraz nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez indywidualizację nauczania w klasach I do III i wsparcie ucznia młodszego w klasie I w oparciu o potrzeby edukacyjne zdiagnozowane w Kompleksowym Programie Wspomagającym z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów i uczennic w okresie od 1.09.2016 do 31.05.2018.

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 84 (36M, 48K)
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Wskaźniki specyficzne:
 • Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie: 84 (36M, 48K)

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki rezultatu:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 68 (29M, 39K)
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1.

 

W ramach projektu realizowane będzie zadanie:

Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem/uczennicą oraz wsparcie ucznia/uczennicy młodszej w Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem sprzętu TIK: komputerów, tablicy interaktywnej, tabletów. W projekcie zaplanowano zajęcia z matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii, języka angielskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego, geografii oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

 

      |