fbpx
 • a1.png
 • b1a.jpg
 • b1b.jpg
 • b1c.jpg
 • b2a.jpg
 • b2b.jpg
 • b3a.jpg
 • b3b.jpg

Wyniki egzaminów gimnazjalnych GTE
NAJLEPSZE W POWIECIE CIESZYŃSKIM!

Coroczne wyniki egzaminów gimnazjalnych uczniów GTE są bardzo dobre na tle powiatu, województwa śląskiego i całej Polski. Wyniki osiągane przez uczniów GTE są najbardziej miarodajnym odzwierciedleniem wysokiego poziomu nauczania w GTE (patrz. Dlaczego GTE? > ULOTKA INFORMACYJNA > JAKOŚĆ NAUCZANIA).

Krótka informacja o:

 • Statusie szkoły (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej)
 • Rok założenia / wpisania do ewidencji placówek
 • Organ prowadzący
 • Wizja i misja: protestancki etos pracy
 • Uczęszczający: wyznanie
 • Płatnościach i możliwości zwolnień

 

Ceny posiłków obiadowych wydawanych przez stołówkę uczniom

w abonamencie:

 • cały obiad – 8,50 zł

jednorazowy obiad w danym dniu:

 • cały obiad – 9,50 zł
 • drugie danie – 8,00 zł
 • zupa – 3,00 zł

Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa organ prowadzący szkołę.
 

Wnoszenie opłat za posiłki

 • opłaty za obiady w danym miesiącu przyjmuje sekretariat szkoły,
 • opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 1 dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona,
 • istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia (wykaz wybranych dni wraz z opłatą wnosi się z góry)


Odpisy za niewykorzystane posiłki

 • nieobecność ucznia należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie; odpis następuje od dnia następnego po zgłoszeniu,
 • w takiej sytuacji odpis za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócony w postaci pomniejszenia opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu o wysokość odpisu,
 • wysokość odpisu wynosi 4,00 zł za każdy posiłek od dnia następnego po zgłoszeniu,
 • odpis przysługuje TYLKO ZA ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI,
 • rozliczenia i odpisu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się na koniec miesiąca,
 • jeżeli nie dokonano zgłoszenia nieobecności, obiad można odebrać (na wynos) w godz. od 13:00 do 13:25,
 • rezygnację z posiłków abonamentowych należy zgłosić do dnia 1-go danego miesiąca osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

 

Małym gestem uczyń wielkie rzeczy!

Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy to ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Aby wesprzeć finansowo szkoły prowadzone przez Towarzystwo Ewangelickie (nie obciążając przy tym funduszy domowych), w odpowiednim polu formularza PIT 37, będącego rocznym zeznaniem podatkowym, wpisz nasz numer KRS:

000 001 7212

Będziemy wdzięczni za każdą wpłaconą złotówkę! Okazana nam pomoc finansowa wesprze w całości działalność edukacyjną naszych placówek.

Die Evangelische Schule in Cieszyn (GTE) wird von der Evangelischen Gesellschaft betrieben.

Le lycée protestant d’enseignement (GTE) fonctionne sous l’égide de l’association protestante de Cieszyn, organisme directeur.

School run by the Lutheran Society

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach bieżącego roku szkolnego

Zasady wpłacania wpisowego i czesnego w szkołach prowadzonych przez Towarzystwo Ewangelickie, ustalone przez Zarząd TE

WYPIS Z REGULAMINU

 1. Wpisowe, w wysokości 300 zł, jest wpłacane jednorazowo z chwilą przyjęcia kandydata do szkoły. W przypadku przyjęcia drugiego (kolejnego) dziecka tych samych rodziców do jednej ze szkół TE, zwalnia się ich z obowiązku wpłacania wpisowego.
 2. Wysokość czesnego dla uczniów klas II GTE wynosi 350 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy.
 3. Wysokość czesnego dla uczniów klas III GTE wynosi 390 zł, płatne przez 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.
 4. Wysokość czesnego na drugie i kolejne  dziecko wynosi 290 zł w klasie II, a w klasie III 320 zł.
 5. Zgodnie z umową o wykonanie usługi oświatowej w przypadku nie uregulowania czesnego przez kolejne dwa miesiące organ prowadzący może wystąpić do Dyrekcji szkoły z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów.
 6. W indywidualnych przypadkach, na wniosek rodziców będących w trudnej sytuacji materialnej, organ prowadzący może obniżyć wysokość czesnego.
 7. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w ciągu roku szkolnego.

Czesne należy wpłacać do 15-go dnia każdego miesiąca na konto szkoły:
Raiffeisen Bank Polska S.A. - 28 1750 0012 0000 0000 3372 1455

 

Składka na Radę Rodziców

Komitet Rodzicielski prosi rodziców o wpłacanie składki rocznej w wysokości 80 zł. Płatność może być rozłożona na raty.

Konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Cieszynie - 59 8113 0007 2001 0028 5915 0002
 

Inne opłaty

Opłata za użytkowanie szafki ubraniowej doliczona zastanie do pierwszego czesnego w wysokości 70 zł.

 

Zasady wpłacania wpisowego i czesnego

Wysokość wpisowego i czesnego dla GTE ustala organ prowadzący szkoły.
 

WPISOWE

 1. Wpisowe wpłacane jest jednorazowo przez rodziców uczniów przyjętych do Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego, w kwocie 300 zł, na rachunek bankowy:

  nr 28 1750 0012 0000 0000 3372 1455
  Raiffeisen Bank Polska S.A.

  Wpisowe musi być wpłacone najpóźniej w dniu przyjęcia ucznia do szkoły.
   
 2. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. Wpisowe jest przeznaczone na potrzeby szkół TE.
 4. W przypadku przyjęcia kolejnego dziecka tych samych rodziców do Gimnazjum TE, zwalnia się ich z obowiązku wpłacania wpisowego, pod warunkiem, że pierwsze dziecko będzie uczniem jednej ze szkół TE w roku szkolnym 2018/2019.


CZESNE

 1. Czesne dla klas III w GTE jest płatne przez 10 miesięcy, tj. od września do czerwca włącznie, według załączonego do umowy o świadczenie usług oświatowych harmonogramu, na rachunek bankowy podany w umowie.
 2. Jednorazowa opłata za użytkowanie szafki ubraniowej doliczona zostanie do pierwszego czesnego w wysokości 70 zł.

Wysokość czesnego obowiązująca dla klas III od dnia 1.09.2018 r.

 • 400 zł (dla drugiego dziecka: 330 zł)

 

Dzwonki wyznaczające początki i końce naszych lekcji i przerw.

Aktualnie wyznaczone zastępstwa dostępne są po zalogowaniu się do e-dziennika.

Plan lekcji

Dostępny po zalogowaniu się do E-dziennika.

Zastępstwa

Informacje o zastępstwach są dostępne po zalogowaniu się do E-dziennika.

      |