• a1.png
 • b1a.jpg
 • b1b.jpg
 • b1c.jpg
 • b2a.jpg
 • b2b.jpg
 • b3a.jpg
 • b3b.jpg

Zasady wpłacania wpisowego i czesnego w szkołach prowadzonych przez Towarzystwo Ewangelickie, ustalone przez Zarząd TE

WYPIS Z REGULAMINU

 1. Wpisowe, w wysokości 300 zł, jest wpłacane jednorazowo z chwilą przyjęcia kandydata do szkoły. W przypadku przyjęcia drugiego (kolejnego) dziecka tych samych rodziców do jednej ze szkół TE, zwalnia się ich z obowiązku wpłacania wpisowego.
 2. Wysokość czesnego dla uczniów klas II GTE wynosi 350 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy.
 3. Wysokość czesnego dla uczniów klas III GTE wynosi 390 zł, płatne przez 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.
 4. Wysokość czesnego na drugie i kolejne  dziecko wynosi 290 zł w klasie II, a w klasie III 320 zł.
 5. Zgodnie z umową o wykonanie usługi oświatowej w przypadku nie uregulowania czesnego przez kolejne dwa miesiące organ prowadzący może wystąpić do Dyrekcji szkoły z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów.
 6. W indywidualnych przypadkach, na wniosek rodziców będących w trudnej sytuacji materialnej, organ prowadzący może obniżyć wysokość czesnego.
 7. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w ciągu roku szkolnego.

Czesne należy wpłacać do 15-go dnia każdego miesiąca na konto szkoły:
Raiffeisen Bank Polska S.A. - 28 1750 0012 0000 0000 3372 1455

 

Składka na Radę Rodziców

Komitet Rodzicielski prosi rodziców o wpłacanie składki rocznej w wysokości 80 zł. Płatność może być rozłożona na raty.

Konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Cieszynie - 59 8113 0007 2001 0028 5915 0002
 

Inne opłaty

Opłata za użytkowanie szafki ubraniowej doliczona zastanie do pierwszego czesnego w wysokości 70 zł.